DelegateCampdraft2013Fri_0002DelegateCampdraft2013Fri_0004DelegateCampdraft2013Fri_0005DelegateCampdraft2013Fri_0009DelegateCampdraft2013Fri_0015DelegateCampdraft2013Fri_0017DelegateCampdraft2013Fri_0018DelegateCampdraft2013Fri_0020DelegateCampdraft2013Fri_0027DelegateCampdraft2013Fri_0033DelegateCampdraft2013Fri_0036DelegateCampdraft2013Fri_0039DelegateCampdraft2013Fri_0048DelegateCampdraft2013Fri_0049DelegateCampdraft2013Fri_0051DelegateCampdraft2013Fri_0055DelegateCampdraft2013Fri_0056DelegateCampdraft2013Fri_0057DelegateCampdraft2013Fri_0058DelegateCampdraft2013Fri_0061